Odpłatność  za  przedszkole od 01 września 2020 r.  składa się  z:

 

Opłaty za opiekę  (dzieci 3-5 letnie) – opieka w czasie przekraczającym czas podstawy programowej w  godz. 8 -13.00.

Opłaty  za  wyżywienie  (dzieci 3-6 letnie) -  dzienna stawka za trzy posiłki - 8 zł .

Opłata za  opiekę dziecka  zmienia  się w zależności od  ilości zadeklarowanych w  umowie  godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości dni w danym miesiącu. (stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty 1,00 zł. za 1 godzinę świadczenia opieki ponad podstawę programową oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad podstawę programową.)

 

Opłaty dokonujemy do 10 – go dnia danego miesiąca na dwa  indywidualne konta.

( po naliczeniu i podaniu dokładnej kwoty dla każdego dziecka  z poszczególnych grup)

 przez Panią intendent Ewę Byczkowską. Tel. 58 346 56 64 w. 22

 

Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w formie aneksu do umowy.

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny lub posiadającym opinię / orzeczenie z Poradni Psychologiczno  – Pedagogicznej, przysługuje zniżka w opłacie za opiekę.

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do kancelarii przedszkola lub Pani   intendent Ewie Byczkowskiej.

 

Rada Rodziców

 Miesięczne składki na fundusz RR w wysokości 40 zł. wpłacać należy

 na konto Rady Rodziców 48 1160 2202 0000 0002 2587 4431