Standardy edukacyjne

|

Standardy edukacyjne  dla dzieci  5- letnich

OBSZAR

STANDARD

WSKAŹNIKI ROZWOJU

 

I. SPRAWNOŚĆ  RUCHOWA

 

1. DZIECKO ROZWIJA SPRAWNOŚĆ MUZYCZNO- RUCHOWĄ

- prawidłowo reaguje ruchem na słyszaną muzykę;

- uczy się kroków i prostych form tanecznych;

- rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne;

- określa trzy rodzaje dynamiki (cicho, średnio, głośno);

- biega swobodnie i szybko po nierównym terenie;

- umiejętnie chwyta i rzuca piłką;

- umiejętnie trafia piłką do celu;

- sprawnie wspina się na płoty, drabinki;

- przechodzi przez przeszkody.

 

II. SAMODZIELNOŚĆ

 

2. DZIECKO SAMODZIELNIE PODEJMUJE DZIAŁANIA

- wykonuje samodzielnie czynności z zakresu samoobsługi (zapina, odpina guziki, suwaki, wiąże sznurowadła na pojedynczy węzeł);

- rozumie potrzeby, wykonuje czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej;

- jest samodzielne w czasie jedzenia (prawidłowo korzysta ze sztućców);

- utrzymuje porządek w swojej szafce, w szatni.

- zna swoje nazwisko i adres zamieszkania

 

 

III. DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

3. DZIECKO JEST ŚMIAŁE OTWARTE I

WYKAZUJE

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNĄ

- rozumie i przestrzega zasady dotyczące zgodnego współżycia w grupie (szanuje innych i ich potrzeby, uczy się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania konfliktów);

- zgodnie współdziała w zespole, nawiązuje kontakty z innymi dziećmi (poszukuje partnerów do zabaw, podejmuje propozycje wspólnej zabawy);

- szanuje własność i wytwory pracy innych dzieci;

- zawiera i przestrzega umowy;

- wywiązuje się z powierzonego zadania;

- respektuje polecenia osoby dorosłej.

- podejmuje próby rozwiązywania konfliktów

 

IV. ZACHOWANIA EMOCJONALNO- MOTYWACYJNE

 

4. DZIECKO CZUJE SIĘ PEWNIE, ODWAŻNIE WYRAŻA SWOJE UCZUCIA I EMOCJE

- okazuje swoje uczucia; radość, zadowolenie, ciekawość, strach i złość

- posługuje się zdaniami pojedynczymi lub złożonymi

- zadaje pytania dotyczące celu i przyczyny

- rozwiązuje zadania, problemy poprzez manipulację po uzyskaniu informacji słownej

-wykonuje powierzone zadania szybko i poprawnie, szybko- niedokładnie, bardzo wolno, prosi o pomoc, nie wykonuje wcale

- zwraca się do nauczyciela w trudnych sytuacjach

 

V. KOMUNIKACJA

 

5. DZIECKO SPRAWNIE KOMUNIKUJE SIĘ Z OTOCZENIEM

- komunikuje się swobodnie, zrozumiale dla otoczenia, spontanicznie, opowiada

- zadaje pytania

- uzasadnia swoje decyzje

-rozumie i spełnia polecenia nauczyciela

 

 

VI. SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA

 

 

6. DZIECKO JEST AKTYWNE POZNAWCZO I SPRAWNIE POSŁUGUJE SIĘ MOWĄ

- wymienia swoje zainteresowania i potrzeby

- zapamiętuje tekst, odtwarza go modulując głos;

- słucha tekstów czytanych, opowiada, wypowiada się na ich temat;

- wymienia elementy zawarte na obrazku i omawia historyjki obrazkowe;

- rozpoznaje i naśladuje głosy z otoczenia;

- wypowiada się na temat zjawisk zaobserwowanych w otoczeniu (np. pracy ludzi w różnych zawodach, zjawisk przyrodniczych);

- rozwiązuje zagadki wymagające bardziej złożonej czynności myślowej;

- nabywa umiejętności wypowiadania własnych myśli w sytuacji problemowej;

- dokonuje coraz bardziej dokładnego spostrzegania w celu wyodrębniania charakterystycznych cech przedmiotów, roślin, zwierząt;

- bierze udział w prostych grach dydaktycznych, z przestrzeganiem przyjętych reguł;

 

VII. CZYTANIE

 

7. DZIECKO ZDOBYWA GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA

- wyróżnia sylaby w wyrazie

- wyodrębnia samogłoski na początku wyrazu;

- wyodrębnia samogłoski na końcu wyrazu;

- wykonuje zadania graficzne od lewej do prawej, z góry na dół;

- słyszy różnice w wymowie

- wyszukuje wyraźne różnice pomiędzy dwoma pozornie takimi samymi obrazkami;

- dopasowuje kontury do pojedynczych obrazków;

- wykonuje prace plastyczne wg. wzoru;

 

VIII. SPRAWNOŚĆ GRAFOMOTORYCZNA I PISANIE

 

8. DZIECKO ROZWIJA KOORDYNACJĘ WZROKOWO- RUCHOWĄ I OSIĄGA GOTOWOŚĆ DO NAUKI PISANIA

 

- składa obrazki pocięte na 6- 10 części;

- dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się tą samą głoską;

- dokonuje syntezy słuchowej wyrazów wypowiadanych przez nauczycielkę sylabami, krótkich wyrazów- głoskami.

- prawidłowo trzyma ołówek, kredkę

- rysuje figury geometryczne koło, trójkąt, kwadrat

- rysuje postać ludzką: głowonoga, bogatą w szczegóły

- wycina po wyznaczonych liniach

- lepi przedmioty z plasteliny

- rysuje szlaczki literopodobne

IX. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

 

 

 

 

 

 

IX. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

9. DZIECKO ZDOBYWA I ROZWIJA

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

- zna schemat własnego ciała;

- coraz dokładniej porównuje i posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunku, objętości, długości, szerokości, wysokości, czasu, położenia;

- zna i nazywa figury geometryczne płaskie i przestrzenne;

- posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 6;

- posługuje się określeniami czasu (rano, południe, wieczór, dzisiaj, jutro, wczoraj);

- nazywa trzy dni tygodnia w kolejności, zna aktualną porę roku;

- klasyfikuje zbiory na podstawie cech jakościowych (kształt, wielkość, kolor, znaczenie);

- dzieli zbiory na podzbiory wg. różnych właściwości elementów;

- klasyfikuje zbiory wg. ich liczebności, liczy elementy, odwzorowuje zbiory za pomocą liczmanów.

X. EKSPRESJA TWÓRCZA

10. DZIECKO UAKTYWNIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZĄ POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ

- poprawnie posługuje się kredką, pędzlem, nożyczkami;

- wykonuje prace różnymi technikami na dany temat;

- lepi wytwory z różnych mas plastycznych;

- wykonuje prace plastyczne w małych zespołach;

- rozwija wyobraźnię i fantazję w tworzeniu samodzielnych opowiadań, teatrzyków;

- nabywa doświadczeń w operowaniu pacynkami, kukiełkami;