Zasady dotyczące pobytu dziecka  w  Przedszkolu nr 5  w  Gdańsku  od 18 maja 2020.

 1. Placówka posiada opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.
 2. Przedszkole zapewnia środki higieniczne niezbędne do funkcjonowania placówki.
 3. W wyznaczonych miejscach będą znajdowały się płyny do dezynfekcji oraz plakaty z instrukcją prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje do dezynfekcji rąk.
 4. Dzieci często i dokładnie będą myć ręce mydłem z wodą.
 5. Dziecko będzie miało mierzoną temperaturę 2 razy dziennie – raz przy przyjściu do przedszkola  i drugi raz w ciągu dnia.
 6. Dzieci przebywają w stałej grupie i sali pod opieką przypisanych do nich nauczycieli.
  W grupie może przebywać 12 dzieci (max +2).
 7. Dzieci w swojej  sali będą  spożywały  posiłki  i  piły wodę pod  nadzorem  osoby dorosłej.
 8. W salach pozostaną przedmioty i zabawki, które można skutecznie zdezynfekować.
  Podczas dezynfekcji zabawek i sprzętów dzieci nie będą przebywały w sali.
 9. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych  zabawek i przedmiotów z domu.
 10. Sale będą regularnie wietrzone – przynajmniej raz na godzinę.
 11. Przedszkole zapewnia dodatkowe pomieszczenie do izolacji dla osoby, u której zaobserwowano niepokojące objawy chorobowe.
 12. Do przedszkola mogą być przyprowadzane  tylko dzieci zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.  Rodzic/ opiekun  nie może przyprowadzić dziecka,  jeśli  domownik przebywa  na kwarantannie  lub w izolacji.
 13. Rodzic/opiekun ma obowiązek przekazać nauczycielowi wszystkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka oraz dostarczyć aktualne telefony i adresy e- mail do kontaktu.
 1. Rodzic/opiekun przyprowadzając i odbierając dziecko, oczekuje w wyznaczonym miejscu przy drzwiach wejściowych na pracownika, który  zaprowadzi  lub odbierze  dziecko z grupy.
 2. Nauczyciele rejestrują w dziennikach godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Nie będzie stosowany system kart elektronicznych.
 3. Zaleca się, by dzieci przyprowadzane i odbierane były przez te same osoby z wyłączeniem  dziadków dzieci lub innych osób starszych.
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
 5. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić dziecku, jeśli ukończyło ono 4 rok życia, indywidualną ochronę nosa i ust w drodze do i z przedszkola. Maseczka nie zostaje w przedszkolu.
 6. Zostanie ustalony prosty kodeks zawierający niezbędne zasady pobytu  dziecka w grupie
 7. Nauczyciele zapewnią emocjonalne bezpieczeństwo dzieciom reagując na wszelkie pytania i potrzeby dzieci.
 8. Dzieci nie będą wychodziły z nauczycielem poza teren placówki. Będą spędzać czas w ogrodzie przedszkolnym. Na placu zabaw każda grupa będzie przebywała na wyznaczonym terenie. Sprzęty w ogrodzie będą poddawane dezynfekcji.
 9. Należy zaopatrzyć dziecko w niezbędną odzież i obuwie do zabawy w ogrodzie, najlepiej do samodzielnego zakładania i zdejmowania.
 10. Podczas przemieszczania się po terenie placówki dzieci będą zachowywały bezpieczny odstęp.
  Nie będą spotykać się z innymi grupami.

Kilka wskazówek dla rodziców, jak przygotować się na powrót do przedszkola. 


jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-194205.jpg

WIRUS

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-193047.jpg

Wirus to nie jest ani zwierzątko,
ani żyjątko, ani stworzonko.
Z łaciny słowo "virus" pochodzi –
to jad, trucizna, coś, co nam szkodzi.
Choć samodzielnie nie może pożyć,
dąży do tego, aby się mnożyć.
I to dążenie jest bez wątpienia
jedynym celem jego istnienia.
Sam tego jednak zrobić nie może,
bo musi znaleźć dobre podłoże.
Z uporem szuka więc gospodarza,
by w jego ciele móc się namnażać.
Przytulne wnętrze ludzkiego ciała
to jest dla niego frajda niemała.
Przez nos, przez usta albo przez oczy
do organizmu stara się wskoczyć,
po czym nurkuje w nim niczym nurek
i odpowiednich szuka komórek.
Wilgoć, właściwy poziom ciepłoty –
i wirus bierze się do roboty.
A gdy komórka swą rolę spełni,
wirus cząstkami już ją wypełni,
cząstki ją niszczą w zawziętym szale
i cała armia wędruje dalej.
Gdy taki wirus w ciało się wczepi,
niestety prędko się nie odczepi.
Choć nasz organizm do walki staje,
nie zawsze wygrać mu się udaje…
Już nad szczepionką myślą lekarze.
Kiedy ją stworzą? To się okaże.

Ale my też coś zrobić możemy.
Co? W pierwszym rzędzie WSZYSTKO MYJEMY –
ręce, owoce, przedmioty, ciała.
Czemu? A wiecie, jak mycie działa?
Wirus na zewnątrz ma cienką błonkę,
czyli otoczkę, płaszczyk, osłonkę,
a na niej różne trąbki i rurki,
ułatwiające wejście w komórki.
Mydło się składa z długich cząsteczek,
mających postać wielu szpileczek.
Gdy szpilka w płaszczyk wirusa wnika,
wirus rozpada się, po czym znika.
Dlatego myjmy dokładnie ręce,
ciało, owoce… i dużo więcej!

Napisała Małgorzata Strzałkowska

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-193046.jpg


Pamiętajcie o:

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-193050.jpg

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-193051.jpg

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-193052.jpg

jak-przygotowac-sie-na-powrot-do-przedszkola-192586.jpg


Bajki: