Odpłatność  za  przedszkole składa się z:

 1. Opłaty za opiekę  (dzieci 3-5 letnie) – opieka w czasie przekraczającym czas podstawy programowej w  godz. 8 -13
 2. Opłaty  za  wyżywienie  (dzieci 3-6 letnie) -  dzienna stawka za trzy posiłki - 6 zł .
 3. Opłata za  opiekę dziecka  zmienia  się w zależności od  ilości zadeklarowanych w  umowie  godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości dni w danym miesiącu.

(stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty 1,00 zł. za 1 godzinę świadczenia opieki ponad podstawę programową oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad podstawę programową.)

         PRZYKŁAD:

 • Opieka - 8 godzin pobytu  w godz.  7.00-15.00 - (3 godz. płatne x 1,00 zł  x 22dni  =   3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł (miesięcznie  za  opiekę)
 • Wyżywienie - 3 posiłki – 6,00 zł  x 22 dni =132,00 zł.  miesięcznie za wyżywienie.
 1. Opłaty dokonujemy do 10–go dnia danego miesiąca na dwa konta bankowe przedszkola - po naliczeniu i podaniu dokładnej kwoty dla każdego dziecka na tablicy poszczególnych grup przez Panią intendent Ewę Byczkowską.

Przedszkola  Nr 5 „Róża  Wiatrów”-  Konta   bankowe:

 • 25 1240 1268 1111 0010 3828 0895    opłata stała – godziny opieki
 • 94 1240 1268 1111 0010 3828 1108    opłata za żywienie
 1. Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w formie aneksu do umowy.
 2. Zgodnie z umową, za usprawiedliwioną - zgłoszoną dzień wcześniej nieobecność dziecka w przedszkolu, przysługuje zwrot dziennej stawki za wyżywienie.
 3. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny lub posiadającym opinię / orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, przysługuje zniżka w opłacie za opiekę Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do kancelarii przedszkola lub Pani   intendent Ewie Byczkowskiej.

Rada Rodziców

 • Miesięczne składki na fundusz RR w wysokości 40 zł wpłacać należy 
  na konto Rady Rodziców 48 1160 2202 0000 0002 2587 4431